Pārdošanas un pirkšanas noteikumi

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi


1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Šie e-veikala noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") ir juridiski saistošs dokuments Pircējam un Pārdevējam (turpmāk tekstā - "Pārdevējs"), kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus.
1.2 Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus un nosacījumus. Pircējs tiek informēts par jebkādām izmaiņām Noteikumos un nosacījumos e-veikala tīmekļa vietnē.

2. Pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšana
2.1. Pirkuma un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs, iepriekš izlasījis un sapratis šos Noteikumus un nosacījumus, tiešsaistes veikalā noformē un iesniedz Preču pasūtījumu.

3. Pārdevēja tiesības
3.1 Nopietnu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā apturēt interneta veikala darbību, iepriekš par to nebrīdinot Pircēju.
3.2. Ja Pircējs mēģina apdraudēt interneta veikala darbību, stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam.

4. Pārdevēja pienākumi
4.1. Pārdevējs apņemas sniegt tiešsaistes veikala pakalpojumus, kuru darbības nosacījumi ir izklāstīti šajos Noteikumos.
4.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces, izmantojot Pircēja izvēlēto piegādes veidu, saskaņā ar šajos Pārdošanas noteikumos un nosacījumos izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
4.3. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā pasūtītās preces, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma-pārdevuma līgumu, iepriekš par to informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt līdzvērtīgu produktu. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto naudu 3 darba dienu laikā.
4.4. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 5.2. punktā paredzētās tiesības, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas dienas.
4.5. Pārdevējs nevar atmaksāt Pircēja samaksāto summu, kamēr Preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka Preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.


5. Pircēja tiesības
5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.
5.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no interneta veikalā noslēgtā preču pirkuma līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piegādes dienas.
5.3. Pircējs var izmantot 5.2. punktā minētās Pircēja tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas vai būtiski izmainīts to izskats, kā arī tās nav lietotas.

6. Pircēja pienākumi
6.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par iegādātajām precēm un pieņemt tās saskaņā ar šiem Noteikumiem.
6.2. Ja Pircējs bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces piegādes brīdī, Pircējs ir atbildīgs par preču atpakaļnosūtīšanas izmaksām pēc Pārdevēja pieprasījuma.
6.3 Preces piegādes brīdī Pircējam Pircējs kopā ar Pārdevēju vai personu, kas piegādā sūtījumu, pārbauda sūtījuma un Preces(-u) stāvokli.
6.4. Izmantojot interneta veikalu, Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem Pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem un ka tie ir jāievēro.

7. Preču cenas
7.1 Preču cenas Interneta veikalā ir norādītas eiro. Cenas norādītas ar PVN. Kad pasūtījums ir apstiprināts, piegādes izmaksas, ja tādas ir, tiek pieskaitītas preču kopējai summai.


8. Preču pasūtīšana un apmaksa
8.1 Apmeklējot tiešsaistes veikalu, Klients izvēlas sev tīkamās preces un ievieto tās iepirkumu grozā. Pēc tam, kad ir izveidots iepirkumu grozs, Pircējs ievada personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei: savu vārdu, uzvārdu, adresi, uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numuru un jebkādu papildu informāciju, kas var būt svarīga pasūtīto preču piegādei. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, un apstiprina pasūtījumu.
8.3 Maksājumus var veikt, izmantojot Swed, Seb, Luminor elektroniskās bankas pakalpojumus un Visa/MasterCard maksājumu kartes. Maksājumus var veikt eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot MakeCommerce.lt maksājumu platformu.
9. Preču piegāde
9.1. Pasūtot Preces, Pircējam ir jānorāda precīza piegādes adrese.
9.2. Pircējam Preces jāpiegādā pašam. Ja Pircējs nevar pats saņemt Preces, bet Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs celt pretenzijas par Preču piegādi nepareizai personai.
9.3. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem noteikumiem.
9.4. Visu pārdoto preču īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā aprakstā. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka tiešsaistes veikalā norādītā preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.
9.5. Ja Pircējs atkāpjas no preču pirkuma līguma, Pircējam tiek atmaksātas visas Pircēja samaksātās summas, ieskaitot Pircēja samaksātās preču piegādes izmaksas.
10. Preču atgriešana
10.1 Preces, kas ir labas kvalitātes, var atgriezt 14 dienu laikā pēc saņemšanas. Nekvalitatīvi pārdoto preču trūkumi ir jānovērš, nekvalitatīvās preces jānomaina un jāatdod atpakaļ saskaņā ar Latvijas Republikas Civilkodeksa noteikumiem.
10.2 Preču atgriešanas laikā jāievēro šādi nosacījumi:
10.2.1. Atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī (šis punkts neattiecas uz zemas kvalitātes preču atgriešanu);
10.2.2. Pircējam Precei jābūt nebojātai;
10.2.3. Precēm jābūt nelietotām un labā stāvoklī: neskartām etiķetēm, neskartām aizsargplēvēm utt. (šis punkts neattiecas uz nekvalitatīvu Preču atgriešanas gadījumā);
10.2.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēma Pircējs (šis punkts neattiecas uz preču ar trūkumiem atgriešanas gadījumā);
10.2.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atpakaļ sūtījumu, ja nav ievēroti preču atpakaļnosūtīšanas nosacījumi;
10.2.6. preču atgriešana tiek veikta Pārdevēja noteiktajā kārtībā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas (šis punkts neattiecas uz nekvalitatīvām precēm, jo tādā gadījumā preču atgriešana tiek veikta likumā noteiktajā garantijas laikā);
10.3. apmierinošas kvalitātes preču atgriešana un nomaiņa notiek saskaņā ar Civilkodeksa 6.22810. panta 1. punktu;
10.4. Par Pircēja pieņemtajām, bet vēlāk noraidītajām precēm samaksātā nauda tiek atmaksāta Pircēja kontā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no preču atgriešanas dienas Pārdevējam, ja vien Pārdevējs un Pircējs nevienojas citādi.

11. Nobeiguma noteikumi
11.1 Šie Noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikass tiesību aktiem.
11.2. Šos Noteikumus un nosacījumus un Pušu savstarpējās attiecības reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.3 Visas domstarpības, kas rodas šo Noteikumu un nosacījumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
11.4. Puses tiek atbrīvotas no saistību izpildes saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ja to izpildi kavē neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles (Force Major).